profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

QGIS

   QMapa GML 2021

Wtyczka do programu QGIS służąca do wizualizacji mapy zasadniczej z plików GML obejmujących dane EGiB, GESUT i BDOT500.

Stylizacja mapy realizowana przez wtyczkę jest zgodna ze standardami tworzenia mapy zasadniczej określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

 

Aplikacja obsługuje zbiory danych EGiB, GESUT i BDOT500 zapisane w formacie GML i sporządzone zgodnie z modelami danych 2021 określonymi w rozporządzeniach dotyczących baz danych EGiB, GESUT i BDOT500.

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 

Wtyczka wymaga wersji QGIS 3.24 lub wyższej.

Wtyczkę można pobrać z repozytorium QGIS: https://plugins.qgis.org/plugins/QMapa/

 

 

CO NOWEGO?

 

Wersja 2.0.1.

 

Usprawnienia:

  1. Optymalizacja importu plików GML - zoptymalizowano wczytywanie parametrów prezentacji kartograficznej, w tym w szczególności wyliczenia dotyczące nadania odpowiednich kolorów dla rzędnych w GESUT, które trzeba wyliczyć z relacji zapisanych w obiektach GESUT.
  2. Dodano podwarstwy dla obiektów nieoznaczonych, tj. takich, które nie posiadają wypełnionego atrybutu określającego rodzaj obiektu, od którego uzależniona jest prezentacja kartograficzna obiektu.
  3. Lepsza wizualizacja obiektów specyficznych:

Więcej szczegółów znajdsziesz w instrukcji użytkowania dołączonej do wtyczki.

 

 

Wersja 2.0.0.

 

Usprawnienia:

  1. Zoptymalizowano działanie importu plików GML – dodano raport z importu, umożliwiono wczytanie obiektów niestandardowych, tj. niezgodnych z modelami 2021.
  2. Uporządkowano rozwarstwienie mapy, w szczególności dotyczące opisów obiektów na mapie.
  3. Poprawiono wyświetlanie, m.in. przy dużym oddaleniu widoku nie ginie na ekranie treść mapy.

Nowe funkcjonalności:

  1. Wypełnij kolorami – umożliwia wyświetlanie mapy z zastosowaniem kolorowych wypełnień/szrafur dla obiektów o geometrii powierzchniowej.
  2. Wyświetl wersje – umożliwia wyświetlanie i wyróżnianie wersji wynikających z cyklu życia obiektów.

 

Kolorowanie mapy

Kolorowanie obiektów powierzchniowych znacznie zwiększa percepcję wzrokową mapy. Przy jej zastosowaniu dużo łatwiejsze staje się rozróżnianie obiektów na mapie, wychwytywanie braków w pokryciu treścią, a nawet wzrokowe identyfikowanie błędów w geometrii.

 

 

Kolorowanie mapy można bardzo łatwo dostosować do swoich preferencji, ponieważ jego parametry są zapisane w czytelnym pliku XLSM. Wystarczy otworzyć plik XLSM z paletą kolorów wypełnień, zmienić w nim kolory lub szrafury dla wybranych obiektów i zapisać, a następnie odświeżyć wypełnianie kolorami za pomocą wtyczki.

 

Wyświetlanie wersji obiektów

Druga z nowych funkcji umożliwia wyświetlanie i wyróżnianie wersji obiektów nowych (pierwszych), modyfikowanych, archiwalnych oraz usuniętych (ostatnich). Użytkownik może wybierać wersje obiektów, które chce wyświetlać w rysunku mapy. Ponadto może także zastosować wybrane kolory celem wyróżnienia poszczególnych wersji obiektów. Do tego opcja „zastosuj filtr znacznikCzasu” umożliwia wskazanie momentu na osi czasu – konkretnej daty i godziny, od której mają być wyświetlone/wyróżnione wersje obiektów. Zastosowanie filtra „znacznikCzasu” może mieć praktyczne zastosowanie dla zwizualizowania, np.:

  1. zmian dokonanych przez wykonawcę prac geodezyjnych w swoim wynikowym pliku GML,
  2. zmian zaistniałych w bazach PZGiK, jeżeli dane z PZGiK były pobierane dwukrotnie w określonym odstępie czasowym – zaimportować drugi plik GML pobrany z bazy PZGiK i ustawić w polu znacznikCzasu datę i godzinę wydania pierwszego pliku z bazy PZGiK.

 

Raport z importu

Raport z importu zawiera sumę kontrolną importowanego pliku GML wyliczoną wg standardu SHA-256 oraz informacje o dacie i godzinie wykonania importu, a także informacje o zaimportowanych klasach obiektów w rozbiciu na bazy danych EGiB, GESUT i BDOT500. Ponadto w raporcie znajduje się informacja o ilości wersji obiektów w poszczególnych klasach, w tym także z rozróżnieniem stanu tych wersji (nowe, modyfikowane, archiwalne, usunięte), a także o ilości obiektów (zliczane unikalne identyfikatory IIP bez wersji).

Informacja o ilości obiektów w klasach EGB_PrezentacjaGraficzna, OT_PrezentacjaGraficzna,  GES_PrezentacjaGraficzna  świadczy o tym, że plik GML zawiera elementy redakcji kartograficznej.

 

 

Rozwarstwienie rysunku mapy

Drzewo rozwarstwienia rysunku mapy posiada cztery poziomy:

Gałęziami głównymi drzewa są klasy obiektów, które ze uwagi na specyfikę programu QGIS, są jeszcze rozdzielane na osobne pozycje ze względu na typ geometrii. Dlatego klasa obiektów w występują obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe będzie miała w rozwarstwieniu trzy pozycje z tą samą nazwą, ale różnym typem geometrii. Obiekty wyróżnione w poszczególnych klasach stanowią umowne podwarstwy i są wyodrębnione po to, aby można było zarządzać ich wyświetlaniem z poziomu drzewa rozwarstwienia rysunku – zapalać lub gasić wybrane.

Liczby podane w nawiasach kwadratowych w nazwach warstw informują o ilości obiektów na poszczególnych warstwach/podwarstwach.

 

Opisy obiektów i etykiety QGIS

Opisy obiektów na mapie (opisy KARTO), których redakcja jest zapisana w plikach GML w klasie PrezentacjaGrafniczna, są  prezentowane jako obiekty punktowe na wyodrębnionych w poszczególnych bazach danych warstwach EGB_opisyKARTO, OT_opisyKARTO, GES_opisyKARTO. Każda z tych warstw zawiera podwarstwy odpowiadające klasom obiektów z poszczególnych baz danych. Takie rozwiązanie daje możliwość zapalania/gaszenia warstw obejmujących opisy dla wybranych klas obiektów.

Jeżeli chcemy wyświetlać opisy KARTO, to na formatce wtyczki należy ustawiać redakcję KARTO.

Natomiast jeżeli chcemy wyświetlać opisy obiektów jako etykiety w standardzie QGIS, to na formatce wtyczki należy ustawić redakcję AUTO.

 

Pomocnicze elementy redakcji kartograficznej

Pomocnicze elementy redakcji kartograficznej takie jak poliliniaKierunkowa,  poczatekGorySkarpy, koniecGorySkarpy,  odnośnik oraz PrezentacjaGrafniczna zostały zgrupowane na dedykowanych warstwach EGB_pomocniczeElementyKARTO, OT_pomocniczeElementyKARTO, GES_pomocniczeElementyKARTO. Są to elementy, które same w sobie nie stanowią treści mapy zasadniczej, ale są przekazywane w plikach GML jako niezbędne dane dla poprawnej wizualizacji kartograficznej. Warstwy z pomocniczymi elementami KARTO są domyślnie wygaszone.

 

Część opisowa EGiB – obiekty EGiB bez prezentacji graficznej

Klasy obiektów EGiB, które mają charakter obiektów opisowych (nie posiadają prezentacji graficznej), takie jak EGB_JednostkaRejestrowaGruntow, EGB_UdzialWeWlasnosci, EGB_OsobaFizyczna, EGB_Zmiana, itd. zostały zgrupowane pod pozycją Część OPISOWA.

 

Wyświetlanie

Znaki kartograficzne zostały zwymiarowane w jednostkach mapy. Jednak stylizację obiektów skonfigurowano dodatkowo tak, aby przy oddalaniu widoku mapy nie ginęła treść mapy – widać co najmniej plamkę, która informuje, w którym miejscu jest treść mapy.

 

 

 

 

 

Kontakt

W sprawie wtyczek QGIS można się kontaktować z nami pod adresem: qgis@geoxy.pl